BusinessOwnerSpace.com (BOS) một trang mạng toàn diện và cập nhật tại San Jose-Silicon Valley; là không gian với đầy đủ tư liệu và nguồn lực cho việc khởi đầu và phát triển một doanh nghiệp trong khu vực đô thị San Jose.