Các doanh nghiệp nhỏ có thể theo đuổi hàn loạt các lựa chọn vay mượn tài chính để mở rộng doanh thương. Khả năng được tài trợ sẽ phụ thuộc vào thời gian của công ty được vận hành, tình hình tài chính của công ty và sự tự nguyện để trả cho việc vay mượn của các chủ sở hữu. Trang mạng này cung cấp một cái nhìn tổng quan khá ngắn gọn về một chủ đề phức tạp. Để xem lại chi tiết hơn các chọn lựa có sẵn đọc  tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ .