Tiền vô và ra. Làm thế nào bạn có thể theo dõi tất cả – và quản lý nó để bạn đáp ứng kịp thời tất cả các trách nhiệm kinh doanh của bạn?Thực hiện các bước để quản lý dòng tiền của bạn.