Vấn đề tài chính thì xếp thứ hai ngay sau sự quản lý yếu kém là những lý do khiến cho các doanh nghiệp thất bại. Khi bạn hoạt động kinh doanh, trách nhiệm tài chính có thể gặp khó khăn. Tìm hiểu thêm về quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn trong các lĩnh vực sau: