Bạn có thể ngạc nhiên và hứng khởi khi biết rằng doanh nghiệp của bạn có được lợi nhuận. Nhưng bạn sẽ làm gì với lợi nhuận này? Nếu để tiền dư trong một tài khoản ngân hàng và không làm chi thì sẽ không làm tốt cho công ty của bạn. Đưa tiền để làm việc, cung cấp kinh doanh của bạn với nguồn vốn bổ sung để sử dụng khi lần khó khăn hơn. Hãy xem xét các lựa chọn đầu tư sau đây:

  • Trái Phiếu Chính Phủ Mỹ: Sự lựa chọn ổn định nhất, với sự thu hồi cố định
  • Các Qũy Đầu Tư Uỷ Thác: rủi ro hơn trái phiếu chính phủ nhưng cung cấp lợi nhuận cao hơn và dễ dàng hơn để thanh khoản khi doanh nghiệp của bạn cần tiền
  • Quỹ Trao đổi giao dịch (ETFs): Tương tự như các quỹ đầu tư uỷ thác, nhưng có thể được giao dịch như cổ phiếu; thanh khoản và tiềm năng lợi nhuận cao và cũng nhiều nguy cơ.

Một nhân viên tư vấn đầu tư hoặc tổ chức tài chính của bạn có thể cung cấp thêm thông tin về từng lựa chọn đầu tư.