Doanh nghiệp của bạn tăng trưởng và vận hành – có thể trong một hoặc hai tháng, có thể trong một hay hai năm. Bây giờ là thời gian để tìm cách phát triển doanh nghiệp đến bước tiếp theo vượt qua sự sinh tồn.  Phần này đặc biệt sẽ tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp thông qua quy hoạch, tiếp thị và quảng cáo, và công nghệ.