Cho dù doanh nghiệp của bạn đã được thành lập hoặc nếu nó chỉ là mới bắt đầu, có một kế hoạch kinh doanh bằng văn bản là rất quan trọng cho sự thành công của bạn.