Một tổ chức phi lợi nhuận là gì?

 • Một tổ chức phi lợi nhuận là một tổ chức mà không có chủ sở hữu, cổ đông, cổ phiếu hoặc người được ủy thác trong lợi nhuận và thua lỗ. Sự tồn tại của các tổ chức này được dựa trên một chương trình khuyến mãi của một sứ mệnh cải thiện cộng đồng. Hầu hết các phi lợi nhuận có đủ điều kiện cho tình trạng miễn thuế nhưng không phải tất cả các tổ chức đáp ứng các yêu cầu IRS để được miễn thuế. 
 • Sau đây là các loại khác nhau của các tổ chức được miễn thuế được xác định bởi IRS:
  • Tổ chức từ thiện
  • Tổ chức phúc lợi xã hội
  • Nông nghiệp hoặc làm vườn Tổ chức
  • Tổ chức công đoàn
  • Liên hiệp thương mại
  • Câu lạc bộ xã hội
  • Huynh đệ hội
  • Hiệp hội Phúc lợi nhân viên hoặc các quỹ
  • Hội Cựu chiến binh
  • Các tổ chức chính trị
  • và một số khác.

 

 

Các hội thảo địa phương hiện có sẵn thông qua SV SCORE• Tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận: Khóa học này sẽ tập trung vào việc xác định và hiểu rõ yêu cầu báo cáo tài chính và hồ sơ cho tổ chức phi lợi nhuận. Khóa học cũng sẽ cung cấp những hiểu biết về lập ngân sách, dòng tiền, phân tích tài chính và hệ thống kế toán. Vấn đề thuế và tránh các vấn đề pháp lý đáng sợ sẽ là một trọng đề học hỏi từ hội thảo này. Nói chung, các buổi hội thảo sẽ cung cấp một khuôn khổ giới thiệu tốt cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận và các chuyên gia.
• Tài trợ phi lợi nhuận: Chương trình/dịch vụ của tổ chức là gì – điều này là tiên quyết cao nhất cho bất kỳ nhà quản lý phi lợi nhuận nào. Sau đó là vấn đề gây quỹ (xếp thứ hai). Tìm hiểu các phương pháp và kỹ thuật để gây quỹ.
• Quản lý một tổ chực phi lợi nhuận: Khóa học này thảo luận về vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng Chủ tịch, Giám đốc điều hành, nhân viên và tình nguyện viên sử dụng các kế hoạch chiến lược và sứ mệnh làm cơ sở.
• Kế hoạch-chiến lược và kế hoạch kinh doanh của một tổ chực phi lợi nhuận: Lập kế hoạch chiến lược phải làm rõ mục đích của một tổ chức, nơi tổ chức muốn có trong tương lai và làm thế nào nó được đi đến đó. Các kế hoạch kinh doanh chi tiết về các mục tiêu và hành động cần thiết để hoàn thành sứ mệnh và Tầm nhìn Kế hoạch chiến lược.

 

Tài nguyên