Một khi bạn đã quyết định để bắt đầu một doanh nghiệp, bạn sẽ cần phải làm cho nó chính thức. Nhưng bằng cách nào? Các bước bạn cần phải có được quyết định phần nào bởi hình thức cấu trúc mà bạn sẽ sử dụng để tổ chức kinh doanh của bạn. Một khi bạn đã lựa chọn cấu trúc doanh nghiệp, bạn có thể xác định một tên và xin được giấy phép kinh doanh thích hợp.