Doanh nghiệp có thể được tổ chức theo một số cơ cấu khác nhau. Mỗi cơ cấu có những ưu và nhược điểm riêng của nó. Một số tương đối đơn giản, trong khi những số khác thì phức tạp hơn. Hãy xem mỗi cấu trúc doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về nó. Bạn có thể tìm thấy nó hữu ích để nói chuyện với các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp nhỏ, bao gồm một kế toán và luật sư, để xác định cơ cấu nào là tốt nhất cho nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn. Bốn loại phổ biến nhất của cơ cấu kinh doanh bao gồm những điều sau đây:

 • Sở hữu độc quyền
 • Công ty
 • Tập đoàn (Inc)
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Sở hữu độc quyền

Sở hữu độc quyền là loại cơ cấu phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp đều có một chủ sở hữu, người chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của kinh doanh và hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc kinh doanh. Về mặt pháp lý, chủ sở hữu là doanh nghiệp. Thu nhập và chi phí được báo cáo về các hình thức thuế cá nhân thông thường, như phiếu thuế liên bang 1040.

Ưu điểm của sở hữu độc quyền bao gồm những điều sau đây:

 • Tương đối dễ dàng và không tốn kém để thiết lập hoặc giải thể
 • Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát việc kinh doanh
 • Chủ sở hữu nhận được tất cả các thu nhập và xác định những gì xảy ra với nó

Nhược điểm của một sở hữu độc quyền bao gồm những điều sau đây:

 • Chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ phát sinh trong doanh nghiệp
 • Bất kỳ lợi ích – chẳng hạn như bảo hiểm y tế – có thể chỉ là một phần khấu trừ
 • Nó có thể là khó khăn hơn để huy động vốn bổ sung từ các nguồn bên ngoài

Công ty

Một sự hợp tác tương tự như một sở hữu độc quyền, trừ trường hợp doanh nghiệp có 2 hoặc nhiều chủ sở hữu. Những chủ sở hữu này chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của kinh doanh và nhận được tất cả các lợi nhuận từ việc kinh doanh. Về mặt pháp lý, các chủ sở hữu LÀ doanh nghiệp. Thu nhập và chi phí được báo cáo thông qua các hình thức thuế thu nhập cá nhân thông thường, như phiếu thuế liên bang 1040.

Quan hệ đối tác có thể được thiết lập theo nhiều cách:

 • General Partnership: Một thỏa thuận giữa các đối tác xác định làm thế nào để phân chia trách nhiệm quản lý, trách nhiệm, lợi nhuận và tổn thất giữa các đối tác.
 • Limited Partnership: Hầu hết các đối tác có đề suất và trách nhiệm hữu hạn đối với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Joint Venture: Một quan hệ đối tác cho một dự án nào đó hoặc trong một thời gian giới hạn.

Ưu điểm của công ty hợp danh bao gồm những điều sau đây:

 • Đó là tương đối dễ dàng và không tốn kém để thiết lập hoặc giải thể
 • Các chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát việc kinh doanh
 • Các chủ sở hữu nhận được tất cả các thu nhập và xác định những gì xảy ra với nó
 • Nó có thể được dễ dàng hơn để huy động vốn bổ sung từ các nguồn bên ngoài hơn so với độc quyền sở hữu

Nhược điểm của sự hợp tác bao gồm những điều sau đây:

 • Các chủ sở hữu cùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ phát sinh của các doanh nghiệp
 • Mỗi chủ sở hữu có trách nhiệm pháp lý đối với các hành động của các đối tác khác
 • Bất kỳ lợi ích – chẳng hạn như bảo hiểm y tế – có thể là chỉ một phần khấu trừ từ thuế
 • Những bất đồng về bất kỳ khía cạnh của doanh nghiệp có thể xảy ra
 • Sự hợp tác này có thể giải tán nếu một người lui hoặc bị chết

 Tập đoàn

Một công ty được coi là một thực thể riêng biệt, hợp pháp và thường được điều lệ của của tiểu bang được căn cứ. Việc kinh doanh tách biệt với những chủ sở hữu nó. Tổng công ty chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của kinh doanh và hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc kinh doanh. Các chủ sở hữu là cổ đông, nhận cổ tức từ lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Họ lựa chọn một ban quản lý điều hành để giám sát việc kinh doanh.

Hầu hết các tập đoàn được thành lập dưới cơ cấu “C”.  Một số tập đoàn được thành lập dưới cơ cấu “S”. Cả hai cơ cấu cho phép các cổ đông có sự linh hoạt trong cách thức của công ty thu lợi nhuận và phân loại tiền lương, có khả năng giảm mức thuế tiền lương. Tập đoàn cơ cấu “S” có chức năng giống như một công ty liên doanh.

Ưu điểm của một tập đoàn bao gồm những điều sau đây:

 • Cổ đông có trách nhiệm pháp lý giới hạn đối với các hành động và các khoản nợ của công ty
 • Các phúc lợi của nhân viên đều được trừ thuế
 • Nó có thể được dễ dàng hơn để huy động vốn bổ sung từ các nguồn bên ngoài thông qua việc bán cổ phiếu
 • Công ty không giải thể khi chủ sở hữu thay đổi

Nhược điểm của một tập đoàn bao gồm những điều sau đây:

 • Thành lập một tập đoàn thì khó và tốn kém khi bắt đầu
 • Tổng công ty có thể bị theo dõi chặt chẽ hơn bởi địa phương, tiểu bang và cạc cơ quan liên bang
 • Cổ tức trả cho cổ đông không được khấu trừ thuế; thuế tổng thể có thể cao hơn vì các cổ đông cũng phải trả thuế trên cổ tức.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các yếu tố của cả hai cơ cấu công ty liên danh và tập đoàn. Do đó một LLC, cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho các chủ sở hữu nhưng vẫn có sự linh hoạt về hoạt động và thuế cho mối quan hệ đối tác. Khi lập LLC, một thời gian giới hạn được thiết lập trong thời gian vận hành. Giới hạn này có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các thành viên.

Để được đánh thuế như một công ty hơn là một tập đoàn, một LLC phải có không quá 2 trong số 4 đặc điểm sau đây của các tập đoàn:

 • Sự sinh tồn của các doanh nghiệp được duy trì
 • Trách nhiệm được giới hạn bởi tài sản
 • Sự quản lý được quy về trung ương
 • Quyền sở hữu có thể được tự do chuyển nhượng

Ưu điểm của LLC sau đây:

 • Chủ sở hữu có một số trách nhiệm pháp lý hạn chế đối với các hành động và các khoản nợ của công ty
 • Các hoạt động doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn so với một tập đoàn
 • Thu nhập được báo cáo thông qua các hình thức thuế thu nhập cá nhân như phiếu thuế liên bang 1040

Nhược điểm của LLC sau đây:

 • Một LLC có thể phức tạp và đòi hỏi một thỏa thuận chính thức hơn là quan hệ đối tác
 • Nếu LLC có hơn 2 trong số 4 đặc điểm của một công ty đã nêu ở trên thì sẽ được coi như một tập đoàn cho mục đích thuế, có thể dẫn tới mức thuế cao hơn
 • LLC bị giải thể nếu chủ sở hữu không đồng ý gia hạn sự thỏa thuận sau khi mãn hạn