Giấy phép kinh doanh cho phép bạn làm kinh doanh ở thành phố, nơi doanh nghiệp sẽ hoạt động. Các quy định, quy trình, và các chi phí liên quan đến giấy phép kinh doanh khác nhau giữa các thành phố. Nếu doanh nghiệp của bạn đang ở ngoài khu vực kết hợp, bạn có thể cần phải có một giấy phép kinh doanh từ các quận nơi bạn làm kinh doanh. Tùy thuộc vào cơ cấu của doanh nghiệp của bạn, bạn có thể cần giấy phép và chứng chỉ khác.

Lấy một giấy chứng nhận thuế kinh doanh trong phạm vi thành phố San Jose

(Đôi khi được gọi là Thuế Môn Bài)

Bất kỳ ai hoặc công ty nào hoạt động kinh doanh trong phạm vi thành phố San Jose đều phải trả một khoản thuế doanh nghiệp trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trong thành phố – điều này là cần thiết mặc dù văn phòng không đặt tại San Jose. Một khi thuế kinh doanh ở San Jose đã được thanh toán, giấy thuế Môn Bài (giấy phép kinh doanh) sẽ được cung cấp cho cá nhân hoặc công ty. Giấy chứng nhận này cũng được coi như là một biên nhận chính thức cho thấy rằng thuế đã được trả. Giấy chứng nhận phải được treo hiển thị rõ ràng nơi bạn kinh doanh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về giấy phép kinh doanh đối với Thành Phố San Jose, vui lòng truy cập Bộ Tài chính thành phố .