Quá trình thu thập một tên doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình cơ cấu doanh nghiệp bạn đã chọn. Trong hầu hết các trường hợp, tên doanh nghiệp được gọi là tên doanh nghiệp “hư cấu” hoặc “Thương Hiệu Doanh Nghiệp” (DBA). DBA của một công ty cũng giống như tên doanh nghiệp hư cấu của công ty, và là tên đại diện cho một doanh nghiệp. 

Kinh doanh của bạn cần có một tên hư cấu doanh nghiệp (DBA)?

Nếu kinh doanh của bạn sẽ được thiết lập trong Quận Hạt Santa Clara:

  • Tất cả các doanh nghiệp tiến hành dưới bất kỳ tên nào mà không bao gồm tên họ của chủ sở hữu trong tên doanh nghiệp phải có một tên hư cấu doanh nghiệp Fictitious Business Name Statement
  • Tất cả các doanh nghiệp dưới hình thức một tập đoàn, liên doanh (LP), liên doanh trách nhiệm hữu hạn (LLP), hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải có một tên hư cấu doanh nghiệp Fictitious Business Name Statement.

Nếu các điều trên không áp dụng với bạn và doanh nghiệp thì doanh nghiệp của bạn có thể không cần một bản Tuyên Bố tên hư cấu doanh nghiệp.

Nếu bạn thiết lập kinh doanh ở một quận hạt khác, hãy xác định với địa phương này để xem bạn sẽ cần phải có một tên hư cấu doanh nghiệp hay không.

Làm thế nào để xin phép cho một Tên doanh nghiệp hư cấu trong Quận Hạt Santa Clara:

Doanh nghiệp có thể nộp đơn xin Tên doanh nghiệp hư cấu trực tiếp hay qua đường bưu điện hoặc qua trang mạng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng quận hạt tại: Santa Clara County Office of the Clerk Recorder.