Bảo hiểm cho doanh nghiệp thì hơn cả một sự xa xỉ. Trong thực tế, một số loại bảo hiểm có thể được đòi hỏi cho việc kinh doanh, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh. Nếu không cung cấp cho các lĩnh vực này có thể dẫn đến các vấn đề tài chính và pháp lý nghiêm trọng – kể cả tiền phạt và thời gian tù – cho bạn và doanh nghiệp. Bạn càng biết nhiều về các chi phí liên quan đến bảo hiểm kinh doanh và nhân viên, bạn có thể tính toán tốt hơn cho các chi phí trong văn bản kế hoạch kinh doanh..

PHẦN NÀY SẼ TẬP TRUNG VÀO BA LOẠI BẢO HIỂM CÁC DOANH NGHIỆP CẦN CÓ: