Nếu bạn phải trả hơn $100 trong bất kỳ quý của năm dương lịch cho một hoặc nhiều nhân viên thì bạn được coi là một chủ nhân viên. Phần trách nhiệm của bạn là một nhà tuyển ở California là trả thuế bảo hiểm thất nghiệp.

Bạn nộp thuế bảo hiểm thất nghiệp cho mỗi người làm việc trong doanh nghiệp của bạn. Thuế đảm bảo rằng nếu nhân viên bị sa thải hoặc mất việc làm, người đó sẽ nhận được một số lợi ích của nhà nước trong một thời gian hạn chế (như năm 2007 ở California, phúc lợi hàng tuần nhận được tối đa là $ 450). Ở California, sử dụng lao động phải chi trả 3,4% lên đến $7000 của mức lương cho mỗi nhân viên mới trong 3 năm đầu tiên. Tỷ lệ thì khác nhau cho các nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Lưu ý rằng nếu bạn đang tự làm chủ và doanh nghiệp của bạn thất bại, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp.