Tại California, ngay cả khi bạn chỉ có một nhân viên, bạn cần phải có bảo hiểm tai nạn lao động. Chấn thương lao động có thể tốn kém – và nhà nước muốn chắc chắn rằng đó là một cách để chi trả cho những tổn thương tiềm năng. Chỉ có các chủ sở hữu độc quyền và KHÔNG nhân viên là những người có thể không cần phải có bảo hiểm tai nạn lao động.

  • Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm tai nạn lao động được coi là chi phí kinh doanh và không thể được chuyển qua nhân viên. Bạn sẽ cần tính chi phí của bảo hiểm này khi bạn xác định giá sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Bạn có thể mua bảo hiểm tai nạn lao động từ nhiều công ty bảo hiểm tư nhân. Các tổ chức thương mại và công đoàn có thể có kế hoạch nhóm có sẵn cho bạn.  Các công ty lớn hoặc các công ty trong cùng ngành có thể tự bảo hiểm nếu đáp ứng được các hướng dẫn của nhà nước.
  • Nếu các tổ chức này không cung cấp bảo hiểm cho bạn, bạn có thể mua bảo hiểm tai nạn lao động từ các Quỹ bảo hiểm bồi thường nhà nước, cũng được gọi là State Fund.
  • Mức giá bạn phải trả khác nhau tùy theo công ty bảo hiểm và phân ngành doanh nghiệp của bạn. Văn phòng -The Worker’s Compensation Insurance Rating chỉ đề nghị giá dựa trên số liệu thống kê mà họ giữ lại nhưng họ không điều chỉnh giá.

Bạn cần phải đăng thông tin về bảo hiểm tai nạn lao động của doanh nghiệp và cách để mở một yêu cầu – claim. Nếu một nhân viên cần phải thực hiện một tuyên bố, họ có thể nhận được các mẫu đơn từ công ty bảo hiểm hoặc từ Phòng Bồi Thường Lao Động California. Sở Bồi Thường Lao Động có trách nhiệm quản lý chương trình và giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh.